Dienst 24 april 2022

Geplaatst op 22 apr 2022

Liturgie zondag 24 april 2022

Voorganger: ds. E. de Waard, Doorwerth
Liturgische kleur: wit

Orgelspel

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Aanvangslied Lied 280: 1, 4 en 5

Bemoediging en groet

Moment voor de kinderen

Kinderlied: ‘We gaan voor even uit elkaar’

Gebed om ontferming

Glorialied Lied 305

Inleiding

Orgelspel

Bijbellezingen: 1e Schriftlezing: Genesis 28: 10-12; 16-19a

Zingen Lied 605: 1, 4 en 5

2e Schriftlezing: Lukas 24: 13-35

Zingen Lied 647

Een uitleg

Muzikaal moment

Zingen Lied 527: 1, 2 en 5

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed, het Onzevader-gebed:
(Oecumenische versie)
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen door de ouderling van dienst

Slotlied Lied 321: 1, 2, 3, 5 en 7

Zegen
A: Amen (gezongen)

Orgelspel