Dienst 24 september 2023

Geplaatst op 23 sep 2023

Liturgie zondag 24 september 2023

Voorganger: ds. M.G. Wagenvoorde, Breda
Liturgische kleur: groen
————————————————————————————————————–
Orgelspel: Trio – J. L. Krebs (1713-1780)

Binnenkomst dienstdoende ambtsdragers

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Bemoediging en groet

Drempelgebed

Aanvangslied: Psalm 84: 1 en 3

Moment voor de kinderen

Kinderlied: ‘We gaan voor even uit elkaar’

De kinderen gaan hierna naar hun eigen ruimte met het meenemen van het lantaarntje
met het licht van de paaskaars.
Zij komen na de mededelingen van de ouderling van dienst weer terug in de kerkzaal.

Smeekgebed (Kyrië)
Glorialied: Lied 657: 1, 2 en 3

Gebed voor de opening van de bijbel

Bijbellezingen:

Eerste Lezing: Jesaja 55: 6 t/m 9

Zingen: Lied 834: 1, 2 en 3

Tweede Lezing: Matteüs 20: 1 t/m 16

Zingen: Lied 320: 1, 2, 3, 4 en 5

Overdenking

Muzikaal moment: Adagio – J.S. Bach (1685-1750)

Zingen: Lied 990: 1, 4, 5 en 6

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed,
het Onzevader-gebed:
(Oecumenische versie)
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen door de ouderling van dienst

Alle kinderen komen weer terug in de kerk

Slotlied: Lied 362: 1 en 3

Zegen,
A: Amen, amen, amen (gezongen)

Orgelspel: Fantasia – J. Chr. Kittel (1732-1809)