Dienst 23 oktober 2022

Geplaatst op 22 okt 2022

Liturgie zondag 23 oktober 2022, Dienst van Schrift en Tafel

Voorganger: ds. Adrian Blom
Liturgische kleur: wit
Thema: ‘Hoop op leven’
————————————————————————————————————–
Orgelspel

Binnenkomst dienstdoende ambtsdragers

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Bemoediging en groet

Drempelgebed

Aanvangslied Lied 382: alle drie verzen (‘‘Vier met alles wat in je is’)

Moment voor de kinderen: (door de leiding van de zondagsschool Marlies van der Burg)

Smeekgebed (Kyrië) en Glorialied:
psalm 67:1,3 ‘God zij ons gunstig en genadig’

Gebed voor de opening van de bijbel

Bijbellezing: 2 Koningen 4:8-24

Zingen: 797:1,2,3 ‘Ach hoe vluchtig, ach hoe nietig’

Bijbellezing: 2 Koningen 4:25-37

Zingen: 637:1,2 ‘O vlam van Pasen, steek ons aan’

Overweging, Thema: ‘Hoop op leven’
2 Koningen 4:28 ‘Heb ik u niet gezegd dat u geen valse hoop moest wekken?’

Muzikaal moment

Zingen Lied: 376:1,2 ‘Ziel, mijn ziel, aanvaard uw luister’

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed

Mededelingen door de ouderling van dienst

Tafelgebed

Communie (onder orgelspel)

Alle kinderen komen weer terug in de kerk

Slotlied van Dankzegging: (staande) Lied 390 alle vijf verzen ‘Het brood in de aarde gevonden’

Zegen,
De zegen van God
van de vader, de zoon, en de heilige geest,
van de God van Sara en Abraham
van de zoon geboren uit Maria
van de Geest die ons behoedt als een moeder haar kinderen.
Zij en blijve met ons allen.

Allen: 872 (twee- of driemaal herhaald) ‘Masithi Amen’ (gezongen)

Orgelspel