Dienst 23 januari 2022

Geplaatst op 21 jan 2022

Liturgie zondag 23 januari 2022

Voorganger: ds. A. Alblas, Oegstgeest
Liturgische kleur: groen
—————————————————————————————————————————

Orgelspel: Echofantasie – J.P. Sweelinck (1561-1621)

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Lied 149: 1+2

Bemoediging en groet

Smeekgebed
Bemoediging uit Jesaja 61: 4

Glorialied: Lied 1012: 1+2+3

Gebed bij de opening van de Schriften
Inleiding bij de lezingen

Bijbellezing: Jesaja 61: 1-9

Zingen: Lied 72: 1+4

Bijbellezing: Lucas 4: 14-22

Zingen: Lied 287: 1+2

Overweging

Muzikaal moment: Trio in a – G.H. Stölzel (1690-1749)

Zingen: Lied 438: 1+2

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed,
het Onzevader-gebed:
(Oecumenische versie)
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen door de ouderling van dienst

Slotlied: Lied 767: 1+2+3

Zegen
A: Amen, amen, amen (gezongen)

Orgelspel: Preludium in C – J.L. Krebs (1713-1780)