Dienst 23 april 2023

Geplaatst op 21 apr 2023

Liturgie zondag 23 april 2023

Voorganger: ds. Adrian Blom
Liturgische kleur: wit
Thema: ‘Opstandingskracht van God’
————————————————————————————————————————
Orgelspel

Binnenkomst dienstdoende ambtsdragers

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Bemoediging en groet

Drempelgebed

Aanvangslied: Lied 645:1 en 4 (‘Zing ten hemel toe’)

Moment voor de kinderen

Kinderlied: (Tekst: Hanna Lam, Melodie: Wim ter Burg, Alles wordt nieuw II, 24)

De kinderen gaan hierna naar hun eigen ruimte

Smeekgebed (Kyrië) en Glorialied samen gezongen: Lied 610 alle zes verzen (‘Zo dor en doods’)

Gebed bij de bijbellezing

Bijbellezing: Johannes 21: 1-14

Zingen: Lied 644: 1, 3 en 5 (‘Terwijl wij Hem bewenen’)

Overdenking: Thema: ‘Opstandingskracht van God’
Johannes 21:1,7
Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen, nu bij het Meer van Tiberias. …
… De leerling van wie Jezus veel hield, zei tegen Petrus: ‘Het is de Heer!’

1. Ons verlangen naar de kracht van God
2. Vanuit de liefde herkennen wij de opgestane Jezus.
3. Met ogen van liefde onze opstandingskracht zien

Muzikaal moment

Zingen: Lied 643: 1, 2 en 5 (‘Zing nu de Heer! Hij zag ons aan’)

Overlijdensbericht:
Mevrouw Jannigje (Jannie) Rousse- van Garderen.

De gedachteniskaars wordt met het licht van de Paaskaars aangestoken
door de ouderling van dienst.

Zingen: Lied 961 (Niemand leeft voor zichzelf)

Gebeden: Dank- en voorbeden, stilgebed,
het Onzevader-gebed: Lied 369b (gezongen)

Mededelingen door de ouderling van dienst

Alle kinderen komen weer terug in de kerk

Slotlied: Lied 657: 1, 2 en 4 (‘Zolang wij ademhalen’)

Zegen,
A: ‘Amen’(gezongen)