Dienst 22 mei 2022

Geplaatst op 20 mei 2022

Liturgie zondag 22 mei 2022

Thema ‘Vrede voor je’
Voorganger: Adrian Blom
Liturgische kleur: wit
————————————————————————————————————–
Orgelspel

Binnenkomst dienstdoende ambtsdragers

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Bemoediging en groet

Drempelgebed

Aanvangslied: Psalm 67:1 en 3 (‘God zij ons gunstig en genadig’)

Moment voor de kinderen

Smeekgebed (Kyrië) en Glorialied samen gezongen:
Lied 1010: alle vier verzen (‘Geef vrede, Heer, geef vrede’)

Gebed voor de opening van de bijbel

Bijbellezingen: 1e Lezing: Joël 2: 21-27

Zingen Lied 678: 1, 2, 3 en 4 (‘Vrees niet, gij land, verheug u en wees blijde’)

2e Lezing: Johannes 14: 23-29

Zingen Lied 906:1,7 en 8 (‘God is tegenwoordig’)

Overweging: Thema ‘Vrede voor je’
Johannes 14: 27 Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef Ik jullie,
zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.
28 Jullie hebben toch gehoord dat Ik zei dat Ik wegga en bij jullie terug zal komen?
1. Ons verlangen naar vrede
2. Over ‘verleden, heden en toekomst’ en over ‘komen en gaan’
3. Waar is God als we het zo moeilijk hebben?
4. Bemoedigd door de liefdevolle aanwezigheid van de geest van God

Muzikaal moment

Zingen: Lied 802:1, 3 en 4 (‘Door de wereld gaat een woord’)

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed,
het Onzevader-gebed: gezongen Lied 369b

Mededelingen door de ouderling van dienst

Alle kinderen komen weer terug in de kerk

Slotlied: Lied 1014: alle vijf verzen (‘Geef vrede door van hand tot hand’)

Zegen, gaan we met de zegen van God.
De zegen van God
van de vader, de zoon, en de heilige geest,
van de God van Sara en Abraham
van de zoon geboren uit Maria
van de Geest die ons behoedt als een moeder haar kinderen.

A: Amen, amen, amen (gezongen)

Orgelspel