Dienst 20 maart 2022

Geplaatst op 17 mrt 2022

Liturgie 3e zondag van de Veertigdagentijd, 20 maart 2022

Voorganger: ds. A.J. Bregman
Liturgische kleur: paars
Project Veertigdagentijd van de zondagsschool: ‘Ben je klaar voor het feest?’
Thema: ‘Die met ons mens geworden zijt’.

Orgelspel

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Lied 1010: 1, 2 en 3.

Bemoediging en groet

Veertigdagentijd project ‘Ben je klaar voor het feest?’ voor de kinderen van de zondagsschool

Kyriëgebed

Acclamatie door gemeente: Genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan! (Lied 997)

Inleiding op het thema en de lezingen

1e bijbellezing: Jesaja 53: 1 – 11

Luisteren naar: Dimitri van Toren – ‘Probeer dan niet te haten’

2e Bijbellezing: Johannes 1: 14 en Johannes 12: 37 – 47

Zingen: Lied 561: 1, 3, 4 en 5.

Overweging: Die met ons mens geworden zijt (Lied 561)

Muzikaal moment

Zingen: Oud Gezang 485: 1 en 3

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed, het Onzevader-gebed:
(Oecumenische versie)
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen door de ouderling van dienst

De collectes

Slotlied: Lied 686

Zegen

Amen (gezongen)

Orgelspel