Dienst 21 augustus 2022

Geplaatst op 18 aug 2022

Liturgie zondag 21 augustus 2022

Voorganger: ds. Adrian Blom
Liturgische kleur: groen
Thema ‘Tafel van Allen’
————————————————————————————————————–
Orgelspel

Binnenkomst dienstdoende ambtsdragers

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Bemoediging en groet

Drempelgebed door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Lied 384:1, 5 en 7 (‘Als koning opgetreden’)

Moment voor de kinderen

Kinderlied: ‘We gaan voor even uit elkaar’

De kinderen gaan hierna naar hun eigen ruimte met het meenemen van het lantaarntje
met het licht van de paaskaars.
Zij komen na de mededelingen van de ouderling van dienst weer terug in de kerkzaal.

Smeekgebed (Kyrië)

Glorialied: Lied 864:1, 4 en 5 (‘Laat ons de Heer lofzingen’)

Gebed voor de opening van de bijbel

Bijbellezing: Lucas 13: 22-30

Zingen Lied 382: alle drie verzen (‘O alle gij dorstigen, kom tot de stromen’)

Overweging: Thema ‘Tafel van Allen’
1. Allen uitgenodigd in mensentaal
2. Wat is jouw smaak?
3. Ach, dat tellen alweer … !
4. De uitnodiging sluit jou ook in.

Muzikaal moment

Zingen Lied: 377:1, 2 en 3 (‘Zoals ik ben kom ik nabij’)

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed,
het Onzevader-gebed: gezongen Lied 369b

Mededelingen door de ouderling van dienst

Slotlied: Lied 863:1, 2, 5 en 6 (‘Nu laat ons God de Here’)

Zegen

A: Amen, amen, amen (gezongen)

Orgelspel