Dienst 21 april 2024

Geplaatst op 19 apr 2024

Liturgie herv. gemeente Sleeuwijk, zondag ‘Jubilate’, 21 april 2024

Voorganger: ds. mw. J.C. van de Putte, Zierikzee
Liturgische kleur: wit
————————————————————————————————————–
Orgelspel:
a. Lied 903
b. Sollt’ ich meinem Gott nicht singen? – E. Pepping

Binnenkomst dienstdoende ambtsdragers en jongeren van de Jeugd- en jongerenkerk

De jongeren nemen nu het licht mee van de paaskaars naar de Jeugd- en jongerenkerk.

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

In stilte bereiden we ons voor op de dienst

Bemoediging en groet

Drempelgebed

Aanvangslied: Psalm 66: 1, 2 en 3 (staande)

Moment voor de kinderen

Kinderlied: ‘We gaan voor even uit elkaar’

De kinderen gaan hierna naar hun eigen ruimte met het meenemen van het lantaarntje
met het licht van de paaskaars.
Zij komen na de mededelingen van de ouderling van dienst weer terug in de kerkzaal.

Kyriëgebed

Glorialied: Lied 652 (‘Zing jubilate voor de Heer’)

Gebed voor de opening van de schriften

Schriftlezingen:
1e Schriftlezing: Exodus 15: 1 – 10

Zingen: Lied 650: 1, 2 en 3 (‘De aarde is vervuld’)

2e Schriftlezing: 1 Korintiërs 15: 20 – 28

Zingen: Lied 650: 4, 5, 6 en 7

3e Schriftlezing: Johannes 10: 11 – 30

Zingen: Lied 654: 1, 5 en 6 (‘Zing nu de Heer, stem allen in’)

Uitleg en verkondiging

Muzikaal moment: Voluntary – E. Elgar

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed,
het Onzevader-gebed:
(Oecumenische versie)
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen

Mededelingen door de ouderling van dienst:

Alle kinderen komen weer terug in de kerk

Slotlied: Lied 655 (‘Zing voor de Heer een nieuw gezang’)

Zegen, beantwoord met het zingen van:
Lied 425 (‘Vervuld van uw zegen’)

Orgelspel: Finale – Chr. Fr. Rüppe