Dienst 20 juni 2021

Geplaatst op 18 jun 2021

Liturgie zondag 20 juni 2021 herv. gemeente Sleeuwijk

Voorganger: ds. E. van der Kaaij, Nijkerk
Liturgische kleur: groen

Orgelspel

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Lied 217

Bemoediging en groet

Moment voor de kinderen (door de leiding van de zondagsschool)

Drempelgebed

Smeekgebed

Zingen: Glorialied: Lied 305

Bijbellezingen (door de lector gelezen)

Eerste Lezing: Psalm 107: 23 – 31

Zingen: Lied 107: 11 en 12

Tweede Lezing: Marcus 4: 35 – 41

Zingen: Lied 107: 13 en 15

Overweging

Muzikaal moment

Zingen: Lied: 350: 1, 2, 3 en 7

Lied 91a, het eerste vers.

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed, het Onzevader-gebed:
(Oecumenische versie)
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen door de ouderling van dienst

Slotlied: lied 416

Zegen

Amen, amen, amen (gezongen)

Orgelspel