Dienst 20 februari 2022

Geplaatst op 18 feb 2022

Orde van dienst herv. gemeente Sleeuwijk
Zondag 20 februari 2022

Voorganger: ds. J.J. Esveldt, Amersfoort
Liturgische kleur: groen

Orgelspel: Voluntary – J. Stanley (1713 – 1786)

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Psalm 103: 1 en 3

Bemoediging en groet

Moment voor de kinderen

Kinderlied: ‘We gaan voor even uit elkaar’

Drempelgebed
Smeekgebed

Glorialied: Lied 305: 1, 2 en 3

Bijbellezingen: Jesaja 12: 1 t/m 6

Zingen: Lied 971: 1, 2 en 3

Johannes 11: 28 t/m 44

Zingen: Lied 608: 1, 2 en 3

Overweging

Muzikaal moment: Pastorale – Chr. Tambling (1964 -2015)

Zingen: Lied: 346: 1, 2, 3, 4 en 5

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed, het Onzevader-gebed
(Oecumenische versie)
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen door de ouderling van dienst

Slotlied: Lied 416: alle vier verzen

Zegen
Amen (gezongen)

Orgelspel: Toccata in seven – J. Rutter (geb. 1945)