Dienst 20 augustus 2023

Geplaatst op 18 aug 2023

Liturgie zondag 20 augustus 2023

Voorganger: ds. Adrian Blom
Liturgische kleur: groen
Thema: ‘Allen Welkom’
—————————————————————————————————————————-
Orgelspel: Fuga – Dieterich Buxtehude 1637-1707

Binnenkomst dienstdoende ambtsdragers

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Bemoediging en groet

Drempelgebed door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Psalm 146c: 1 en 2 (‘Alles wat adem heeft love de Here’)

Moment voor de kinderen

Kinderlied: Lied 923: alle drie verzen (‘Wil je wel geloven’)

De kinderen gaan hierna naar hun eigen ruimte met het meenemen van het lantaarntje
met het licht van de paaskaars.
Zij komen na de mededelingen van de ouderling van dienst weer terug in de kerkzaal.

Smeekgebed (Kyrië)
Na iedere gebedsintentie zingen we:
‘Heer, onze Heer, ontferm U’, op de melodie door de organist aangegeven: Lied 367b

Glorialied: Lied 863: 1 en 6 (‘Nu laat ons God de Here’)

Gebed bij de bijbellezingen

Bijbellezingen: 1e Schriftlezing: Jesaja 56: 1-8

Zingen: Lied 995: allebei verzen (‘O Vader, trek het lot U aan’)

2e Schriftlezing: Matteüs 15: 21-28

Zingen: Lied 647:1 en 3 (‘Voor mensen die naamloos’)

Verkondiging: ‘Allen en iedereen welkom’
Matteüs 15: 27 ‘Zeker, Heer, maar de honden eten toch de kruimels op,
die van de tafel van hun baas vallen.’
1. De goedheid van God voor allen en iedereen
2. Welkom aan de vreemdelingen die plezier in het leven maken!
3. Kunnen allen en iedereen erbij horen?
4. Wij zijn de vreemdelingen die er nu bij horen.

Muzikaal moment: Vater unser im Himmelreich (melodie Lied 995) – D. Buxtehude

Zingen: Lied 969: alle vier verzen (‘In Christus is noch west noch oost’)

Overlijdensbericht van de heer Marinus Pellikaan

De gedachteniskaars wordt met het licht van de Paaskaars aangestoken
door de ouderling van dienst.

Zingen: Lied 961 (Niemand leeft voor zichzelf)

Gebeden: Dank- en voorbeden, stilgebed,
het Onzevader-gebed: Lied 369b (gezongen)

Mededelingen door de ouderling van dienst
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mevrouw Zwets, Oudland van Altenastraat.

De collectes aan de uitgang

Alle kinderen komen weer terug in de kerk

Slotlied: Lied 978: 1, 3 en 4 (‘Aan U behoort, o Heer der heren’)

Zegen,
A: ‘Amen’ (gezongen)

Orgelspel: Toccata – D. Buxtehude