Dienst 2 oktober 2022

Geplaatst op 29 sep 2022

Liturgie zondag 2 oktober 2022

Voorganger: ds. M. Wagenvoorde, Breda
Liturgische kleur: groen
————————————————————————————————————–
Orgelspel

Binnenkomst dienstdoende ambtsdragers

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Bemoediging en groet

Aanvangslied: Psalm 67: 1 en 2

Moment voor de kinderen (door de leiding van de zondagsschool)

De kinderen gaan hierna naar hun eigen ruimte met het meenemen van het lantaarntje
met het licht van de paaskaars.

Smeekgebed (Kyrië)

Glorialied: Lied 305: 1, 2 en 3

Gebed voor de opening van de bijbel

Bijbellezingen: 1e Lezing: Genesis 1: 20 – 25 en Genesis 2: 18 en 19 (NBG)

Zingen: Lied 162: 1, 5 en 6

2e Lezing: Ezechiël 37: 1 – 14 (NBG)

Zingen: Lied 610: 1 t/m 5

Overweging

Muzikaal moment

Zingen: Lied 910: 1, 3 en 4

Bericht van overlijden van dhr. Korstianus Cornelis Pieter (Kors) Sterrenburg.

Een moment stilte

Zingen Lied 961, 2x ‘Niemand leeft voor zichzelf’

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed,
het Onzevader-gebed:
(Oecumenische versie)
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen door de ouderling van dienst

Alle kinderen komen weer terug in de kerk

Slotlied: Lied 885: 1 en 2

Zegen,
A: Amen, amen, amen (gezongen)

Orgelspel