Dienst 19 november 2023

Geplaatst op 16 nov 2023

Liturgie Hervormde gemeente Sleeuwijk zondag 19 november 2023

Voorganger: ds. Els Visser, Wijk bij Duurstede
Liturgische kleur: groen
————————————————————————————————————–
Orgelspel

Binnenkomst dienstdoende ambtsdragers

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Bemoediging en groet

Drempelgebed door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Lied 213: 1 en 2 (‘Morgenglans der eeuwigheid’)

Moment voor de kinderen (door de leiding van de zondagsschool)

Kinderlied: ‘We gaan voor even uit elkaar’

De kinderen gaan hierna naar hun eigen ruimte met het meenemen van het lantaarntje
met het licht van de paaskaars. Zij komen na de mededelingen van de ouderling van dienst weer terug in de kerkzaal.

Smeekgebed (Kyrië)

Glorialied: Lied 117a : 1 en 2 (‘Gij volken loof uw God en Heer’)

Gebed voor de opening van de bijbel

Bijbellezingen: Lezing Oude Testament: Ezechiël 34: 11 – 17

Zingen: Lied 23c: 1, 2 en 5 (‘Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij’)

Schriftlezing Nieuwe Testament: Mattheüs 25: 31 – 46

Zingen: Lied 992: 1, 3 en 4 (‘Wat vraagt de Heer nog meer van ons’)

Verkondiging

Muzikaal moment

Zingen: Lied 1005: 1, 2, 3 en 5 (‘Zoekend naar licht’)

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed,
het Onzevader-gebed:
(Oecumenische versie)
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen door de ouderling van dienst

Alle kinderen komen weer terug in de kerk

Slotlied: Lied 422: 1, 2 en 3 (‘Laat de woorden die we hoorden’)

Zegen,
A: Amen, amen, amen (gezongen)

Orgelspel