Dienst 19 juni 2022

Geplaatst op 16 jun 2022

Liturgie zondag 19 juni 2022

Voorganger: ds. M. Wagenvoorde
Liturgische kleur: groen
————————————————————————————————————–
Orgelspel: Variaties over: Jesu, meine Freude (Lied 907) – J. G. Walther

Binnenkomst dienstdoende ambtsdragers

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Bemoediging en groet

Aanvangslied: Psalm 107: 1, 5, 6 en 7

Moment voor de kinderen

Smeekgebed (Kyrië)

Glorialied: Lied 304: 1, 2 en 3

Gebed voor de opening van de bijbel

Bijbellezingen: Eerste Lezing: Lucas 8: 26 t/m 39

Zingen Lied 942: 1, 2 en 3

Tweede Lezing: Handelingen 19: 8 t/m 20

Overweging

Muzikaal moment: Arioso – C. Ph. E. Bach

Zingen Lied 907: 1, 2, 3 en 4

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed,
het Onzevader-gebed:
(Oecumenische versie)
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen door de ouderling van dienst

Slotlied Lied 871: 1, 2, 3 en 4

Zegen,
A: Amen, amen, amen (gezongen)

Orgelspel: Presto – J.S Bach