Dienst 18 juni 2023

Geplaatst op 16 jun 2023

Liturgie zondag 18 juni 2023, Dienst van Schrift en Tafel

Voorganger: ds. Adrian Blom
Liturgische kleur: wit
Thema ‘Heel’
—————————————————————————————————————————–
Orgelspel

Binnenkomst dienstdoende ambtsdragers

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Bemoediging en groet

Drempelgebed

Aanvangslied: Lied 385:1 en 4 (‘De tafel van samen’)

Moment voor de kinderen

Kinderlied: Lied 199 alle vier verzen (uit Geroepen om te Zingen)

De kinderen gaan hierna naar hun eigen ruimte met het meenemen van het lantaarntje met het licht van de paaskaars.
Zij komen na de mededelingen van de ouderling van dienst weer terug in de kerkzaal.

Smeekgebed (Kyrië):
Na iedere gebedsintentie zingen we:
‘Heer, onze Heer, ontferm U’ (op de melodie door de organist aangegeven): Lied 367b

Loflied (Gloria): Lied 868:1, 2 en 3 (‘Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere’)

Gebed voor de opening van de bijbel

Bijbellezing: Matteüs 9: 35 – 10: 15

Zingen: Lied 391: alle vier verzen (‘Hij ging van stad tot stad’)

Overweging. Thema ‘Heel’
1. Genezen in de samenwerking
2. De talen vertalen
3. De wisselwerking tussen ‘geest’ en ‘lichaam’

Muzikaal moment

Zingen: Lied 389: alle vier verzen (‘Het brood dat ons voor ogen staat’)

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed

Mededelingen door de ouderling van dienst

We zingen nu Lied 383, de verzen 1, 2 en 3

Avondmaalsviering

Zingen: Lied 383: 1, 2 en 3 (‘Zeven was voldoende’)

Tafelgebed:

Zingen wij U toe: Lied 405:1 (‘Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig’)

Voortzetting Tafelgebed

Het Onzevader-gebed:
(Oecumenische versie)
Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

Uitdelingswoorden en nodiging

Communie

Dankzegging

De kinderen van de crèche komen ook weer terug in de kerk

Slotlied van Dankzegging:
Lied 871: alle vier verzen (‘Jezus zal heersen waar de zon’)

Zegen,
Allen: ‘Amen’ (gezongen)

Orgelspel