Dienst 18 april 2021

Geplaatst op 16 apr 2021

Liturgie zondag 18 april 2021 Herv. gemeente Sleeuwijk

Voorganger: ds. Adrian Blom
Liturgische kleur: wit.
Thema: ‘Liefde’

Orgelspel

Welkomstwoord door de ouderling van dienst:

Aanvangslied: Psalm 139:1, 2 en 8 (‘Heer die mij ziet zoals ik ben’)

Bemoediging en groet

Smeekgebed (Kyrie) als Drempelgebed: (naar lied 649:1-6)

Zingen: Loflied (Gloria) 648 alle drie verzen (‘Zing halleluja, hemel en aarde, zing’)

Bijbellezing: Johannes 21: 15 – 24

Zingen: Lied 791:1, 3, 4, 5 en 6 (‘Liefde eenmaal uitgesproken’)

Overweging: Thema: ‘Liefde’
1. Om andere redenen berucht en beroemd
2. Petrus mag op Johannes bouwen.
3. Op de liefde bouwen

Muzikaal moment

Zingen: Lied 808 alle vijf verzen (‘In diepe nacht ben ik gegaan’)

Gebeden: dankgebed, voorbeden,
het Onze Vader-gebed hardop uitgesproken:
(Oecumenische versie)
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.
Amen.

Mededelingen door de ouderling van dienst

Zingen: Slotlied 838 alle vier verzen (‘O grote God die liefde zijt’)

Zegen, Wij gaan op weg met de zegen van God:
De zegen van God
van de vader, de zoon, en de heilige geest,
van de God van Sara en Abraham
van de zoon geboren uit Maria
van de Geest die ons behoedt als een moeder haar kinderen.
Zij en blijve met ons allen.

Amen, amen, amen (gezongen)

Orgelspel