Dienst 17 maart 2024

Geplaatst op 14 mrt 2024

Liturgie herv. gemeente Sleeuwijk
5e zondag van de Veertigdagentijd, zondag 17 maart 2024

Voorganger: ds. M. Wagenvoorde, Breda
Liturgische kleur: paars
Project Veertigdagentijd van de zondagsschool: ‘Wat goed dat jij er bent’
————————————————————————————————————–
Orgelspel: Herzlich thut mich verlangen (melodie Lied 576b) – J.L. Krebs 1713-1780

Binnenkomst dienstdoende ambtsdragers

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Bemoediging en groet

Drempelgebed

Aanvangslied: Psalm 43: 1, 3 en 4

Moment voor de kinderen (door de leiding van de zondagsschool)
Veertigdagentijd project ‘Wat goed dat jij er bent’.

Thema: ‘Een boodschap voor jou’
Projectlied: ‘Veertig dagen duurt de reis’ (melodie Lied 539 uit het liedboek)

De kinderen gaan hierna naar hun eigen ruimte met het meenemen van het lantaarntje
met het licht van de paaskaars.
Zij komen na de mededelingen van de ouderling van dienst weer terug in de kerkzaal.

Smeekgebed (Kyrië)

Gebed voor de opening van de bijbel

Bijbellezingen: Eerste Lezing: Jeremia 31: 31 t/m 34

Zingen Lied 978: 1, 2, 3 en 4

Tweede Lezing: Johannes 12: 20 – 33

Zingen Lied 575: 1, 2, 5 en 6

Verkondiging

Muzikaal moment: Trio – J. L. Krebs

Zingen Lied: 767 (in beurtzang: allen: 1, 4 en 7, vrouwen: 2 en 5, mannen: 3 en 6)

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed,
het Onzevader-gebed:
(Oecumenische versie)
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen door de ouderling van dienst

Alle kinderen komen weer terug in de kerk

Slotlied: Lied 657: 1, 3 en 4

Zegen,
A: Amen, amen, amen (gezongen)

Orgelspel: Fuga (uit Sonate VI – melodie Lied 995) – F. Mendelssohn-Bartholdy 1809-1847