Dienst 16 juni 2024

Geplaatst op 14 jun 2024

Liturgie hervormde gemeente Sleeuwijk, zondag 16 juni 2024

Prediker 3: alles . . . op zijn tijd

Voorganger: ds. E. de Waard, Doorwerth
Liturgische kleur: groen
Organist: Erik van Middelkoop
————————————————————————————————————–
Orgelspel

Binnenkomst dienstdoende ambtsdragers en jongeren van de Jeugd- en jongerenkerk

De jongeren nemen nu het licht mee van de paaskaars naar de Jeugd- en jongerenkerk.

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Bemoediging en groet

Drempelgebed door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Lied 217: 1, 2, 3 en 4

Moment voor de kinderen (door de leiding van de zondagsschool, uit Kind op Zondag)
Graag aangeven door de voorganger, dat de kinderen met de leiding naar voren kunnen komen.

Kinderlied: ‘We gaan voor even uit elkaar’

De kinderen gaan hierna naar hun eigen ruimte met het meenemen van het lantaarntje
met het licht van de paaskaars.
Zij komen na de mededelingen van de ouderling van dienst weer terug in de kerkzaal.

Smeekgebed (Kyrië). Na de woorden: daarom bidden we samen . . . lied 367e

Glorialied: Lied 659

Inleiding: Alles op zijn tijd

Orgelspel

Gedicht: Wislawa Szymborska, De eeuw loopt ten einde (uit de bundel: Uitzicht met zandkorrel)

Schriftlezing: Prediker 3, 1-13 (vert. van Pé Hawinkels en Pius Drivers)

Zingen: Lied 807: 1, 2, 4 en 5

Een uitleg

Muzikaal moment

Zingen: Lied 103: 5 en 6

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed,
het Onzevader-gebed:
(Oecumenische versie)
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen door de ouderling van dienst

Alle kinderen komen weer terug in de kerk

Slotlied: Lied 825: 3, 4 en 5

Zegen
Vg: . . . .
A: Amen, amen, amen