Dienst 15 oktober 2023

Geplaatst op 12 okt 2023

Liturgie zondag 15 oktober 2023 Hervormde gemeente Sleeuwijk.

Voorganger: ds. E. Overeem, Leusden
Liturgische kleur: groen
————————————————————————————————————–
Orgelspel

Binnenkomst dienstdoende ambtsdragers

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Bemoediging en groet

Drempelgebed door de ouderling van dienst: (Lied 823: 5)

Aanvangslied: Psalm 91: 1, 2 en 8

Moment voor de kinderen (door de leiding van de zondagsschool)

Smeekgebed en Glorialied: Lied 377

Gebed voor de opening van de bijbel

1e Schriftlezing: Genesis 4: 26b t/m Genesis 5: 32

Zingen: Lied 823: 2 en 3

2e Schriftlezing: Prediker 12: 1 t/m 5

Zingen: Lied 823: 4

Preek

Muzikaal moment

Zingen: Lied 845 (kan eventueel op de melodie van psalm 86)

Overlijdensbericht van de heer Wim Kuipers

Lied 608, de verzen 1 en 3.

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed,
het Onzevader-gebed:
(Oecumenische versie)
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen door de ouderling van dienst

Alle kinderen komen weer terug in de kerk

Slotlied: Lied 881

Zegen,
A: Amen, amen, amen (gezongen)

Orgelspel