Dienst 14 november 2021

Geplaatst op 11 nov 2021

Liturgie zondag 14 november 2021 Herv. gemeente Sleeuwijk

Voorganger: ds. mw. M. A. de Hoog, Zeist
Liturgische kleur: groen
————————————————————————————————–
Orgelspel

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Lied/Psalm 27: 1 en 7

Bemoediging en groet

Moment voor de kinderen

Kinderlied: ‘We gaan voor even uit elkaar’

Drempelgebed

Smeekgebed

Glorialied: Lied 413: 1

Eerste schriftlezing: Genesis 15: 1 – 6

Zingen: Lied 919: 1 en 2

Tweede Schriftlezing: Romeinen 4: 13 – 25

Zingen: Lied 919: 3 en 4

Verkondiging

Orgelspel

Zingen: Lied 342

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed, het Onzevader-gebed:
(Oecumenische versie)
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen door de ouderling van dienst

Slotlied: Lied 723

Zegen
Amen, amen, amen (gezongen)

Orgelspel