Dienst 14 maart 2021

Geplaatst op 12 mrt 2021

Orde van dienst herv. gemeente Sleeuwijk
4e zondag van de Veertigdagentijd 14 maart 2021

Voorganger: ds. Adrian Blom
Liturgische kleur: paars
Thema: ‘Waardigheid’

Deze dienst wordt gehouden zonder bezoekers en live uitgezonden.
Aanvang: 10.00 uur.

Orgelspel

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Psalm 149: 1 en 3 (‘Halleluja! Laat opgetogen’)

Bemoediging en groet

Moment voor de kinderen:
Veertigdagentijd project met als thema ‘Levensweg” door de leiding van de zondagsschool.

Drempelgebed door de voorganger, gesproken onder zachte muziek: (naar lied 995)

Smeekgebed (Kyrie) gezongen: Lied 561, alle 5 verzen (‘O liefde die verborgen zijt’)

Bijbellezing: Johannes 6: 1 – 15

Zingen: Lied 383, alle 5 verzen (‘Zeven was voldoende’)

Overweging: Thema: ‘Waardigheid’

Muzikaal moment

Zingen: Lied 546: 1, 3, 4 en 5 (‘Wees blijde nu, in ’t midden van het lijden’)

Gebeden: dankgebed – voorbeden –
het Onze Vader-gebed hardop uitgesproken:
(Oecumenische versie)
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen door de ouderling van dienst

Slotlied: Lied 910: 1, 3 en 4 (‘Soms groet een licht van vreugde’)

Zegen,
Wij gaan op weg met de zegen van God:
De zegen van God
van de vader, de zoon, en de heilige geest,
van de God van Sara en Abraham
van de zoon geboren uit Maria
van de Geest die ons behoedt als een moeder haar kinderen.
Zij en blijve met ons allen.
Amen, amen, amen (gezongen)

Orgelspel