Dienst 14 februari 2021

Geplaatst op 13 feb 2021

Liturgie zondag 14 februari 2021 herv. gemeente Sleeuwijk

Voorganger: ds. Adrian Blom
Liturgische kleur: wit
Viering van Schrift en Tafel
Thema: ‘Ingesloten’

Deze dienst wordt gehouden zonder bezoekers en live uitgezonden. Aanvang: 10.00 uur.
De liederen worden gezongen door Sietse van Wijgerden onder begeleiding van
piano door Tonnie Meinhardt.

Orgelspel

Welkomstwoord door de ouderling van dienst:

Aanvangslied Psalm 84: 1 (‘Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer’)

Bemoediging en groet

Smeekgebed en Loflied:
(Kyrie en Gloria) samen gezongen: Lied 375: 1 en 3 (‘God zij gezegend! Laat ons dank bewijzen’)

Bijbellezing door de lector gelezen: Marcus 1: 39 – 45

Zingen: Lied 391, alle vier verzen (‘Hij ging van stad tot stad’)

Overweging
Thema: ‘Ingesloten’
Marcus 1:41 ‘Jezus … raakte hem aan en zei: ‘Ik wil het, word rein’.

1. Uitsluiting wordt door Jezus omgekeerd … tot insluiting.
2. De fysieke handelingen als bitterzoete herinnering en verwachting
3. In de diepste diepte van de pijn zit het goede.

Muzikaal moment:
‘Gott sei mir Gnädig’ van Mendelssohn, voor zang en piano.

Zingen: Lied 387, alle vijf verzen (‘Als wij weer het brood gaan breken’)

Gebeden: dankgebed, voorbeden

Mededelingen door de ouderling van dienst:

Brood en wijn worden door de voorganger en door de deelnemers (thuis achter het scherm) in gereedheid gebracht.

Tijdens deze handelingen wordt gezongen:
Lied 385 alle vier verzen (‘De tafel van samen, de tafel is gedekt’)

Tafelgebed:
U komt onze dank toe, verbindende God,
door Jezus Christus, de gekruisigde, die ons insluit in uw liefde,
de liefde die wij onder elkaar ervaren.
U komt onze dank toe, omdat U zich met ons verbonden hebt
zodat wij met elkaar verbonden kunnen zijn.
U sluit ons in … in uw liefde.
Laat uw liefde ons de kracht geven
om elkaar in te sluiten in de gemeenschap van uw lichaam.

Lied 405: 1 (‘Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig’)

Lied 369b

Slotlied van Dankzegging: Lied 864: 1, 4 en 5 (‘Laat ons de Heer lofzingen’)

Zegen, Wij gaan op weg met de zegen van God:

De zegen van God
van de vader, de zoon, en de heilige geest,
van de God van Sara en Abraham
van de zoon geboren uit Maria
van de Geest die ons behoedt als een moeder haar kinderen.
Zij en blijve met ons allen.
Amen.

Orgelspel