Dienst 13 november 2022

Geplaatst op 11 nov 2022

Liturgie zondag 13 november 2022

Voorganger: ds. Els Visser, Alblasserdam
Liturgische kleur: groen
————————————————————————————————————–
Orgelspel: Fantasia in c – J. S. Bach

Binnenkomst dienstdoende ambtsdragers

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Bemoediging en groet

Aanvangslied: Lied 975: 1, 2 en 3 (‘Jezus roept hier mensen samen’)

Moment voor de kinderen (door de leiding van de zondagsschool)

Kinderlied: ‘We gaan voor even uit elkaar’

Smeekgebed (Kyrië): we sluiten ons gebed af met lied 301k

Glorialied: Lied 146 c: 1, 4 en 6 (‘Alles wat adem heeft love de Here’)

Gebed voor de opening van de bijbel

Bijbellezingen: 1e Lezing uit het Oude Testament: 2 Koningen 8: 1 – 6

Zingen: Lied 72: 1, 4 en 7 (‘Geef, Heer, de koning uwe rechten’)

2e Lezing uit het Nieuwe Testament: Lucas 18: 1 – 14

Zingen: Lied 894: 1, 2, 3 en 4 (“Wanneer ik zoek naar woorden’)

Overweging

Muzikaal moment: Interludium – A. de Klerk (1917-1998)

Zingen: Lied 869: 1, 3 en 6 (‘Lof zij de Heer, ons hoogste goed’)

Zingen: Lied 16b (‘Behüte mich Gott’), toeleidend naar de gebeden:
(Eerste keer in het Duits, tweede keer in het Nederlands)

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed,

het Onzevader-gebed:
(Oecumenische versie)
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen door de ouderling van dienst

Alle kinderen komen weer terug in de kerk

Slotlied: Lied 418: 1, 2, 3 en 4

Zegen,
A: Amen, amen, amen (gezongen)

Orgelspel: Preludium in Bes – J. S. Bach