Dienst 13 juni 2021

Geplaatst op 11 jun 2021

Liturgie zondag 13 juni 2021 Herv. gemeente Sleeuwijk
Viering van Schrift en Tafel.

Voorganger: ds. Adrian Blom
Liturgische kleur: wit
Thema: ‘Bron van eeuwig leven’

Orgelspel

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Psalm 107:1 en 4 (‘Gods goedheid houdt ons staande’)

Bemoediging en groet: (door de voorganger)
Onze hulp is in de Naam van de ENE, God,
die hemel en aarde geschapen heeft.
Genade zij u, en vrede, van de Levende, die is, en die was, en die komt,
nu en altijd. Amen.

Moment voor de kinderen: (door leiding zondagsschool)
Kinderlied: ‘We gaan nu voor even uit elkaar’ (gezongen door de zangers)

Drempelgebed als kyrie naar psalm 63:1 ‘Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat’

Zingen: Gloria (Loflied): 877 alle drie verzen (‘Ja, ik ben het beeld van onze maker’)

Bijbellezing (door de lector gelezen)

Johannes 4: 1-26

Zingen: Lied 188 alle vier verzen (‘Bij de Jakobsbron’)

Overweging: Thema: ‘Bron van eeuwig leven’
Johannes 4:14 ‘Het water dat ik geef, zal in je een bron worden waaruit water opwelt
dat eeuwig leven geeft.’
1. Overal dansen op de maat van Johannes
2. In verbinding met de levende bron van water, en brood en wijn
3. Verlangen naar het ware leven
4. De betekenis van de ontmoeting met de Samaritaanse
5. Verbinding met de bron aan de rand

Muzikaal moment

De zangers komen weer op het liturgisch centrum staan

Zingen: Lied 653:1, 2 en 3 (‘U kennen, uit en tot U leven’)

Gebeden: dankgebed, voorbeden

Mededelingen door de ouderling van dienst

Lied 381: 1, 2, 3, 4 en 5 (‘Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet’)

Zingen: Lied 405: 1 (‘Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig’)

Slotlied van Dankzegging: Lied 378:1, 4 en 5 (‘Sterk Heer, de handen tot uw dienst’)

Zegen, Wij gaan op weg met de zegen van God:
De zegen van God
van de vader, de zoon, en de heilige geest,
van de God van Sara en Abraham
van de zoon geboren uit Maria
van de Geest die ons behoedt als een moeder haar kinderen.
Zij en blijve met ons allen.

Amen (gezongen)

Orgelspel