Dienst 13 februari 2022

Geplaatst op 10 feb 2022

Liturgie zondag 13 februari 2022, Viering van Schrift en Tafel

Voorganger: ds. Adrian Blom
Liturgische kleur: wit
Thema: ‘Vertrouwen op onze opstanding en ons leven’
———————————————————————————————————

Orgelspel

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Lied 612 alle drie verzen (‘Wij komen als geroepen’)

Bemoediging en groet

Moment voor de kinderen: (door ds. Adrian Blom?)

Kinderlied: ‘We gaan voor even uit elkaar’

De kinderen gaan hierna naar hun eigen ruimte met het meenemen van het lantaarntje met het licht van de paaskaars.

Drempelgebed als kyrie (smeekgebed)

Gloria (Loflied): Lied 611:1, 2 en 4 (‘Wij zullen leven, God zij dank’)

Bijbellezing: Johannes 11: 17 – 27

Zingen: Lied 623:1 en 2 (‘O hart, spring op vol vreugde’)

Overweging: Thema: ‘Vertrouwen op onze opstanding en ons leven’

Muzikaal moment

Zingen: Lied 386 alle drie verzen (‘Vier met alles wat in je is’)

Bericht van overlijden van de heer Sjirk van der Zee.

De gedachteniskaars in de doopvont wordt aangestoken met het licht van de paaskaars

Wij zingen Psalm 103:1 en 9 (‘Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren’)

Gebeden: dankgebed, voorbeden

Mededelingen door de ouderling van dienst

Brood en wijn worden door de voorganger en door de deelnemers (thuis achter de scherm)
in gereedheid gebracht.

Tijdens deze handelingen wordt gezongen:
Lied 385 alle vier verzen (‘De tafel van samen, de tafel is gedekt’)

Tafelgebed

lied 405: 1 (‘Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig’)

Slotlied van Dankzegging: Lied 630 alle vier verzen (‘Sta op! – Een morgen ongedacht’)

Zegen, Met vertrouwen op onze opstanding en ons leven, gaan we met de zegen van God:
De zegen van God
van de vader, de zoon, en de heilige geest,
van de God van Sara en Abraham
van de zoon geboren uit Maria
van de Geest die ons behoedt als een moeder haar kinderen.
Zij en blijve met ons allen.

Amen (gezongen)

Orgelspel