Dienst 12 november 2023

Geplaatst op 11 nov 2023

Liturgie herv. gemeente Sleeuwijk zondag 12 november 2023

Voorganger: ds. Adrian Blom
Liturgische kleur: groen
Thema: ‘Lef’
———————————————————————————————————————————
Muzikale medewerking: Blokfluitgroep Liberamente

Liberamente: Allegretto uit symfonie nr. 7 in A opus 92 – Ludwig van Beethoven.

Binnenkomst dienstdoende ambtsdragers

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Bemoediging en groet

Drempelgebed

Aanvangslied: Psalm 27: 1 en 2 (‘Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here’)

Moment voor de kinderen
Kinderlied: Lied 923: alle drie verzen (‘Wil je wel geloven’)

De kinderen gaan hierna naar hun eigen ruimte met het meenemen van het lantaarntje
met het licht van de paaskaars.
Zij komen na de mededelingen van de ouderling van dienst weer terug in de kerkzaal.

Smeekgebed (Kyrië)
Na iedere gebedsintentie zingen we:
‘Heer, onze Heer, ontferm U’ op de melodie door de organist aangegeven: Lied 367b

Glorialied: Lied 903: 1 en 3 (‘Zou ik niet van harte zingen’)

Gebed bij de bijbellezingen

Bijbellezingen

1e Schriftlezing: Jesaja 48: 17 -21 (Verlaat de ballingschap!)

Zingen: Lied 659: alle zes verzen (‘Kondig het jubelend aan’)

2e Schriftlezing: Matteüs 25: 14 -30 (Gelijkenis van de talenten)

Lied 912: 1, 4, 5 en 6 (‘Neem mijn leven, laat het, Heer’)

Verkondiging

Muzikaal moment: Liberamente: Ave verum corpus – W.A. Mozart.

Zingen: Lied 791: alle zes verzen (‘Liefde, eenmaal uitgesproken’)

Gebeden: Dank- en voorbeden, stilgebed,
het Onzevader-gebed: Lied 369b (gezongen)

Mededelingen door de ouderling van dienst

Slotlied: Lied 863:1, 2, 5 en 6 (‘Nu laat ons God de Here’)

Zegen,
De Genadige zegene u en behoede u;
de Barmhartige doe zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig;
de Liefdevolle verheffe zijn aangezicht over u, en geve u vrede.

A: ‘Amen’ (gezongen)

Orgelspel: Concerto del Signor Torelli – J.G. Walther