Dienst 12 juni 2022

Geplaatst op 10 jun 2022

Liturgie zondag 12 juni 2022, Dienst van Schrift en Tafel

Voorganger: ds. Adrian Blom
Liturgische kleur: wit
Thema: ‘Thuis’
————————————————————————————————————–
Orgelspel

Binnenkomst dienstdoende ambtsdragers

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Bemoediging en groet

Drempelgebed

Aanvangslied Lied 382: alle drie verzen (‘O alle gij dorstigen, kom tot de stromen’)

Moment voor de kinderen

Smeekgebed (Kyrië) en Glorialied: (samen gezongen) Psalm 63: 1, 2 en 3

Gebed voor de opening van de bijbel

Bijbellezing: Ruth 3

Zingen Lied 419: alle drie verzen (‘Wonen overal’)

Overweging, Thema: ‘Thuis’
Ruth 3: 1 ‘Mijn dochter, zal ik niet een thuis voor je zoeken, waar het je goed zal gaan?’
1. Dankzij Ruth, zijn wij vandaag thuis, en welkom, aan de symbolische maaltijd
waartoe God ons uitnodigt.
2. Deel van het lichaam van de geliefde mensenkinderen van God
3. Alle vreemdelingen thuis, en welkom, op zowel het hemelse als het aardse feest

Muzikaal moment

Zingen Lied: 377: 1, 2 en 5 (‘Zoals ik ben, kom ik nabij’)

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed

Mededelingen door de ouderling van dienst

Brood en wijn worden in gereedheid gebracht.
Tijdens deze handelingen wordt gezongen: Lied 385: alle vier verzen (‘De tafel van samen’)

Tafelgebed

Lied 405:1 (‘Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig’)

Communie (onder orgelspel)

Alle kinderen komen weer terug in de kerk

Slotlied van Dankzegging: (staande) Lied 423: alle drie verzen (‘Nu wij uiteengaan’)

Zegen,
A: Amen, amen, amen (gezongen)

Orgelspel