Dienst 12 februari 2023

Geplaatst op 10 feb 2023

Liturgie zondag 12 februari 2023. Dienst van Schrift en Tafel

Voorganger: ds. Adrian Blom
Liturgische kleur: wit
Thema ‘Vrij verantwoord’
———————————————————————————————————-
Orgelspel: Allegro (uit: Concerto del Signor Taglietti – Joh. G. Walther)

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Drempelgebed

Aanvangslied Lied 385:1 en 4 (‘De tafel van samen’)

Moment voor de kinderen

Smeekgebed (Kyrië)

Loflied (Gloria): Lied 910:1 en 2 (‘Soms groet een licht van vreugde’)

Gebed voor de opening van de bijbel

Bijbellezing: Matteüs 5: 17-32

Zingen: Lied 320:1, 2, 3 en 5 (‘Wie oren om te horen heeft’)

Overweging. Thema ‘Vrij verantwoord’

Muzikaal moment: Schmücke dich, o liebe Seele (lied 376) – Joh. Brahms

Zingen: Lied 386: alle drie verzen (‘Vier met alles wat in je is’)

Overlijdensberichten
Sjanie de Vries – den Haan en Anneke Geertrui (Annie) de Graaf – Kant

De gedachteniskaars wordt met het licht van de Paaskaars aangestoken
door de ouderling van dienst.

Zingen: Lied 409:1 en 2 (‘Ik zie een poort wijd open staan’) Evangelische Liedbundel

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed

Mededelingen door de ouderling van dienst

Avondmaalsviering

Lied 390: alle vijf verzen (‘Het brood in de aarde gevonden’)

Tafelgebed:
Lied 405: 1 (‘Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig’)

Voortzetting Tafelgebed: Het Onzevader-gebed

Uitdelingswoorden en nodiging

Communie

Dankzegging

Slotlied van Dankzegging: Lied 912:1, 2 en 6 (‘Neem mijn leven, laat het, Heer’) (staande)

Zegen,
De Genadige zegene u en behoede u;
de Barmhartige doe zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig;
de Liefdevolle verheffe zijn aangezicht over u, en geve u vrede.

Allen: ‘Amen’ (gezongen)

Orgelspel: Allegro (uit: Concerto del Signor Taglietti – bew. Joh. G. Walther)