Dienst 11 juni 2023

Geplaatst op 09 jun 2023

Liturgie zondag 11 juni 2023

Voorganger: ds. Nienke van Andel, Houten
Liturgische kleur: groen
————————————————————————————————————–
Orgelspel: Capriccio – A. de klerk (1917-1998)

Binnenkomst dienstdoende ambtsdragers

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Bemoediging en groet

Drempelgebed

Aanvangslied: Lied 217

Moment voor de kinderen (door de leiding van de zondagsschool)

Kinderlied: ‘We gaan voor even uit elkaar’

Smeekgebed (Kyrië)

Loflied: Lied 867

Gebed voor de opening van de bijbel

1e Bijbellezing: Jesaja 57, 14-21

Zingen: Lied 1009

2e Bijbellezing: Matteüs 9, 9-13

Zingen: Lied 331 (3x)

Verkondiging

Muzikaal moment: Larghetto – H. Andriessen 1892-1981
deel 2 uit: Sonate ‘Da pacem, Domine’ (Geef vrede, Heer)

Zingen: Lied 858

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed,
het Onzevader-gebed:
(Oecumenische versie)
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen door de ouderling van dienst

Slotlied: Lied 1014: 1, 2 en 5

Zegen,
A: Amen, amen, amen (gezongen)

Orgelspel: Allegro – H. Andriessen 1892-1981
deel 3, slotdeel, uit: Sonate ‘Da pacem, Domine’ (Geef vrede, Heer)