Dienst 11 april 2021

Geplaatst op 09 apr 2021

Liturgie zondag 11 april 2021 Herv. gemeente Sleeuwijk

Voorganger: ds. E. de Waard, Doorwerth
Liturgische kleur: wit

Alle orgelmuziek in deze dienst is van J.G. Walther (1684-1748)

Orgelspel: Allegro (uit: Concerto del Sigr. Albinoni)

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Aanvangslied 283

Bemoediging en groet

Gebed om ontferming

Zingen: Glorialied 659

Inleiding

Muzikaal moment: Adagio (uit: Concerto del Sigr. Albinoni)

1e Schriftlezing Hooglied 5, 2-9

Zingen: Lied 767: 1, 2, 3 en 4

2e Schriftlezing Johannes 20,19-31

Orgelspel: Adagio (uit: Concerto del Sigr. Vivaldi)

Een uitleg

Zingen: Lied 653: 1, 2 en 3

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed, het Onzevader-gebed:
(Oecumenische versie)
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen door de ouderling van dienst:

Slotlied 686

Zegen, gevolgd door gezongen amen

Orgelspel: Allegro (uit: Concerto del Sigr. Albinoni)