Dienst 10 maart 2024

Geplaatst op 08 mrt 2024

Liturgie herv. gemeente Sleeuwijk
Vierde zondag van de Veertigdagentijd 10 maart 2024

Voorganger: ds. Adrian Blom
Liturgische kleur: paars
Thema: ‘Geef liefde en leven door’
————————————————————————————————————–
Orgelspel

Binnenkomst dienstdoende ambtsdragers

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Bemoediging en groet

Drempelgebed door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Psalm 23c: alle vijf verzen (‘Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij’)

Moment voor de kinderen
Veertigdagentijd project ‘Wat goed dat jij er bent’.
Thema: ‘Geef maar door’
Projectlied: ‘Veertig dagen duurt de reis’ (melodie Lied 539 uit het liedboek)

De kinderen gaan hierna naar hun eigen ruimte met het meenemen van het lantaarntje
met het licht van de paaskaars.
Zij komen na de mededelingen van de ouderling van dienst weer terug in de kerkzaal.

Smeekgebed (Kyrië): Zingen Lied 995: allebei verzen (‘O Vader, trek het lot U aan’)

Gebed voor de opening van de bijbel

Bijbellezing: Johannes 6: 1-15

Zingen Lied 981: alle vijf verzen (‘Zolang er mensen zijn op aarde’)

Overweging. Thema: ‘Geef liefde en leven door’
Johannes 6:4 ‘Het was kort voor het Joodse pesachfeest.’
1. De gave van het lichaam van Christus
2. Geestelik voedsel werkelijk en waarlijk heilzaam voor nu en altijd
3. De opstanding tot het levendige leven, juist wanneer je sterft

Muzikaal moment

Zingen Lied 531: alle drie verzen (‘Jezus die langs het water liep’)

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed,
het Onzevader-gebed: (gesproken in de oecumenische versie)
Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen door de ouderling van dienst

Alle kinderen komen weer terug in de kerk

Slotlied: Lied 687: alle drie verzen (‘Wij leven van de wind’)

Zegen,
De Genadige zegene u en behoede u;
de Barmhartige doe zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig;
de Liefdevolle verheffe zijn aangezicht over u, en geve u vrede.

A: ‘Amen’ (gezongen)

Orgelspel