Dienst 11 december 2022

Geplaatst op 10 dec 2022

Liturgie 3e Adventszondag 11 december 2022

Voorganger: Adrian Blom
Liturgische kleur: paars
Thema ‘Levenslicht: Deze kant op’
——————————————————————————————————————————-

Orgelspel: O wijsheid, daal als vruchtbare taal (lied 466) – bew. Toon Hagen

Binnenkomst dienstdoende ambtsdragers

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Aansteken 3e adventskaars en lezen gedichtje

Bemoediging en groet

Drempelgebed door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Lied 149:1 en 3 (‘Halleluja! laat opgetogen’)

Moment voor de kinderen

Adventsproject ‘Levenslicht: Kom erbij’

De kinderen gaan hierna naar hun eigen ruimte met het meenemen van het lantaarntje
met het licht van de paaskaars.

Smeekgebed (Kyrië) gezongen

Lied 995: 1 en 2 (‘O Vader, trek het lot U aan’)

Gebed voor de opening van de bijbel

Bijbellezingen: 1e Lezing: Jozua 2: 1-7, 15-16

Zingen: Lied 438:1 en 4 (‘God lof! Nu is gekomen’)

2e Lezing: Jozua 6: 20-25

Zingen: Lied 451: 1, 2 en 5 (‘Richt op uw macht, o Here der heerscharen’)

Overweging.Thema ‘Levenslicht: Deze kant op’

Muzikaal moment: Verblijd u in de Heer te allen tijd (Lied 450) – Toon Hagen

Zingen: Lied 440:1 en 3 (‘Ga, stillen in den lande’)

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed,
Het ‘Onze Vader’ (oecumenische versie gesproken)
Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen door de ouderling van dienst

Alle kinderen komen weer terug in de kerk

Slotlied: Lied 454: 1, 2 en 3 (‘De mensen die gaan in het duister’)

Zegen:

Allen: Gezongen ‘Amen’ (welke versie is aan de organist)

Orgelspel: Praeludium in G – J.S. Bach