Dienst 10 april 2022

Geplaatst op 08 apr 2022

Liturgie Palmpasen zondag 10 april 2022

Voorganger: ds. Adrian Blom
Liturgische kleur: paars
Thema: ‘Dat kan harder’
——————————————————————————————————————-

Orgelspel

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Aanvangslied Lied 550: alle drie verzen (‘Verheug u, gij dochter van Sion’)

Bemoediging en groet

Veertigdagentijd project ‘Ben je klaar voor het feest?’ voor de kinderen van de zondagsschool

Smeekgebed (Kyrie): (gezongen) Lied 547: alle zes verzen

Bijbellezing: Johannes 12: 12-19

Zingen Lied 551: alle vier verzen (‘Hosanna, hosanna’)

Overweging: Thema: ‘Dat kan harder’
Als vertrekpunt voor de overweging: Johannes 12:15
‘Vrees niet, Sion, je koning is in aantocht, en hij zit op een ezelsveulen.’

Muzikaal moment

Zingen Lied 552 alle drie verzen (‘Dit is een dag van zingen’)

Overlijdensberichten:
De heer Jan Cornelis Jagtenberg
Mevrouw Nel van Elzelingen- van den Bos
De heer Rob Buurma

De gedachteniskaars in de doopvont wordt aangestoken met het licht van de paaskaars
(door de ouderling van dienst)

Zingen Lied 961 (‘Niemand leeft voor zichzelf’)
Gebeden: dankgebed, voorbeden, stilgebed,
het Onze Vader-gebed hardop uitgesproken:
(oecumenische versie)
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen door de ouderling van dienst

Zingen Lied 555: allebei de verzen (‘Dans en zing’)
net zolang de kinderen, onder het zingen, zwaaiend met hun stokken,
rondjes door de kerk lopen.

Slotlied Lied 556: alle vijf verzen (‘Alles wat over ons geschreven is’)

Zegen, Wij gaan op weg met de zegen van God:
De zegen van God
van de vader, de zoon, en de heilige geest,
van de God van Sara en Abraham
van de zoon geboren uit Maria
van de Geest die ons behoedt als een moeder haar kinderen.
Zij en blijve met ons allen.

Amen amen amen (gezongen)

Orgelspel