Dienst 1 oktober 2023

Geplaatst op 29 sep 2023

Liturgie zondag 1 oktober 2023

Voorganger: ds. Ad Alblas, interim-predikant van Bennebroek en Wassenaar
Liturgische kleur: groen
Thema: “De zachte krachten zullen zeker winnen in ’t eind…” (Henriëtte Roland Holst)

————————————————————————————————————–

Orgelspel

Binnenkomst dienstdoende ambtsdragers

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

In stilte bereiden we ons voor op de dienst

Bemoediging en groet

Drempelgebed

Aanvangslied: (staande) Psalm 118: 1 en 8 (Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen’)

Moment voor de kinderen

Kinderlied: ‘We gaan voor even uit elkaar’

De kinderen gaan hierna naar hun eigen ruimte met het meenemen van het lantaarntje
met het licht van de paaskaars.
Zij komen na de mededelingen van de ouderling van dienst weer terug in de kerkzaal.

Kyriëgebed

Glorialied: Lied 990, in wisselzang (‘De laatsten worden de eersten’)
Allen: vers 1 en 6, vrouwen: vers 2 en 4, mannen: vers 3 en 5

Gebed voor de opening van de bijbel

Inleiding
Bijbellezing: Jesaja 53: 1-4

Zingen: Lied 550 (‘Verheug u, gij dochter van Sion’)

Bijbellezing: Filippenzen 2: 1-11

Zingen: Lied 321: 1, 2, 3 en 4 (‘Niet als een storm, als een vloed’)

Overdenking

Muzikaal moment

Zingen: Lied 871 (‘Jezus zal heersen waar de zon’)

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed,
het Onzevader-gebed:
(Oecumenische versie)
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen door de ouderling van dienst

Alle kinderen komen weer terug in de kerk

Slotlied: Lied 969 (‘In Christus is noch west noch oost’)

Zegen,
A: Amen, amen, amen (gezongen)

Orgelspel