De orgelrenovatie

In 2001 heeft het orgel voor de laatste keer een grote onderhoudsbeurt gehad. En dat is al weer bijna 20 jaar geleden.
In 2017 heeft de fa. Reil een gedegen stembeurt uitgevoerd.
Naar aanleiding van deze stembeurt gaf de firma aan, dat we langzamerhand weer moet denken aan een volledige renovatie van het orgel.
Ook van onze huidige organisten ontvingen steeds vaker signalen, dat het tijd wordt er aandacht aan te besteden.

Het College van Kerkrentmeesters heeft zelf niet de vakkennis om dit te beoordelen. In onze oren klinkt het orgel goed en dat geldt voor menig gemeentelid. Desondanks hebben we gemeend er toch aandacht aan te besteden. We hebben daarom een onafhankelijke orgeldeskundige als adviseur aangetrokken, die ons met raad en daad terzijde kan staan.

Dhr. Rogér van Dijk hebben we voor deze renovatie als externe deskundige benoemd. Ook zijn eerste kennismaking met het orgel gaf duidelijke taal. De renovatie is geen luxe meer, maar is langzamerhand noodzakelijk geworden.
Er is vervolgens een vergadering geweest, waarin ook de organisten hun wensen en tekortkomingen over het orgel kenbaar konden maken.
Vervolgens hebben we dhr. Van Dijk gevraagd een adviesrapport over het orgel op te stellen. Het is een gedegen rapport geworden, waarmee we een goede basis hebben voor een toekomstige renovatie.
Het adviesrapport is te vergelijken met het schrijven van een bestek voor de bouw van een woning. Het rapport is ter kennisname doorgestuurd naar de Kerkenraad.

In overleg met dhr. Van Dijk hebben we 4 gerenommeerde orgelbouwers gevraagd een offerte uit te brengen op basis van het opgestelde rapport. Op deze wijze zijn de offertes ook vergelijkbaar.
Alle vier orgelbouwers hebben voor het uitbrengen van een offerte kennisgemaakt met het orgel. Uit de gesprekken bleek opnieuw, dat er sprake is van belangrijk onderhoud. Maar een tijdstip kon nog niet gegeven worden, want de wachtlijsten zijn behoorlijk lang.

In de zomer van 2019 hebben we de offertes ontvangen, waarin toch nog kleinere verschillen waren te constateren.
Dhr. Van Dijk heeft navraag gedaan bij de orgelbouwers om ons een goed vergelijkbaar overzicht te presenteren.
Daarbij heeft hij ons ook enkele aandachtspunten aangereikt.

Tijdens de vergadering van 23 september 2019 heeft het College van Kerkrentmeesters unaniem besloten op basis van de diverse deskundige adviezen in te stemmen met de volledige renovatie. Vervolgens hebben we ons verzoek tot renovatie direct doorgezet naar de Kerkenraad.

Op de gemeentezondag van 10 november is er tijdens de behandeling van de begroting voor 2020 aandacht besteed aan de orgelrenovatie. Door de aanwezige gemeenteleden werd het voorstel instemmend beoordeeld.
Op de kerkenraadsvergadering van 28 november is ook de Kerkenraad unaniem akkoord gegaan met de volledige renovatie.
Deze renovatie is vooral mogelijk geworden door een ontvangen legaat.

Het is de taak voor het College van Kerkrentmeesters om deze renovatie onder deskundige begeleiding van dhr. Van Dijk uit te laten voeren.

Na overleg met dhr. Van Dijk hebben we de voorkeur gegeven aan orgelbouwer Verschueren uit Ittervoort.
Voordat we definitief de opdracht zouden verstrekken hebben we  op woensdag 29 januari een gesprek gevoerd met dhr. Van Dijk en dhr. Zoutendijk van Verschueren orgelbouw.
Na afloop van dit overleg kwamen we tot de conclusie dat we een goede keuze hadden gemaakt.
Orgelbouw Verschueren is de bouwer van ons orgel en is daardoor vertrouwd met het instrument. Bovendien waren ze de laagste aanbieder.
Kort daarna heeft het C.v.K. de opdracht gegund. Dhr. Zoutendijk toonde zich aangenaam verrast.

Op vrijdagmorgen 21 februari hebben we met dhr. Zoutendijk, dhr. Van Dijk en een afvaardiging van het C.v.K. een vervolggesprek gehad, waarin het plan van aanpak centraal stond.
Ook de huisvesting van het orgelpersoneel en de concrete data-planning is vastgelegd.

In verband met de coronacrisis heeft dhr. Zoutendijk gevraagd om de renovatie eerder te laten plaatsvinden. Nu de kerkzaal niet in gebruik is, is dat geen enkel bezwaar.
Op 6 april hebben we verder overleg gehad over de details van de renovatie. In de offerte waren alle details al als opties opgenomen.
Tijdens het overleg bleek dat na de demontage alle opties moesten worden omgezet in een opdracht. Het komt de kwaliteit en de duurzaamheid van het orgel ten goede.
We volgen hiermee het eensluidend advies van dhr. Van Dijk (onze onafhankelijke orgeladviseur) en dhr Zoutendijk op.
Alle orgelpijpen met toebehoren zijn voor renovatie in de werkplaats van orgelbouwer Verschueren in Itteren. Dhr. Van Dijk heeft op 23 april een bezoek gebracht om te controleren
of alle werkzaamheden volgens opdracht worden uitgevoerd en eventuele adviezen te geven.
Toevallig op dezelfde dag heeft onze organist dhr. Wynsen Faber ook een bezoek gebracht aan de werkplaats. Hij verzorgt een fotoreportage van de gehele renovatie.
Helaas kunnen vanwege het coronavirus geen gemeenteleden een bezoek brengen aan de werkplaats in Ittervoort.

Vanaf maandag 4 mei gaat de remontage plaatsvinden. Dat neemt ongeveer een week in beslag. Vanaf maandag 11 mei wordt de intonatie en de stemming uitgevoerd.
Op dinsdagmiddag 12 mei worden de organisten in de gelegenheid gesteld om te luisteren, vragen te stellen en om te overleggen. Hun inbreng wordt ook zeker op prijs gesteld.
Er werd gekozen voor de stemming van Heurne. Weldra bleek daarna dat de kromhoorn ook extra aandacht vraagt.
Deze is in de werkplaats gerenoveerd en wordt op 19 juni a.s. in de orgelkast teruggeplaatst.
Met het terugplaatsen is de orgelrenovatie geheel afgerond. Ondanks het ontbreken van de kromhoorn was het orgel al tijdens de on-linedienst van 7 juni te horen.
Na de volledige intonatie en stemming krijgen de organisten en dhr. Rogér van Dijk ruimschoots de gelegenheid hun bevindingen of aandachtspunten door te geven aan de orgelbouwer.
Na hun akkoord kan het orgel opgeleverd worden.

Op dinsdag 30 juni hebben we in klein gezelschap de oplevering van het orgel gepast gevierd.
De aanwezigen werden toegesproken door dhr. Henk van Diest. Hij bedankte de orgelbouwers voor hun bewezen vakmanschap, de orgeladviseur en de organisten voor hun belangrijke bijdrage t.a.v. de stemming. Daarna werd door Sietse van Wijgerden het orgel bespeeld. Alle aanwezigen waren zeer enthousiast over het bereikte resultaat.
Voor de komende vele jaren kunnen we als gemeente, maar zeker ook de organisten genieten van een mooi klinkend orgel.
Helaas kan het nu niet door onze gemeenteleden onder de normale omstandigheden worden beluisterd.
Wij zoeken naar een oplossing, om op een later tijdstip aandacht te schenken aan de oplevering van het orgel.