Beleidsplan van het College van Kerkrentmeesters 2020-2021

Het beleidsplan is geschreven voor de periode 2020 en 2021.

Algemene inleiding.

Het College van Kerkrentmeesters is naar de bepalingen van de kerkorde belast met de zorg voor alle stoffelijke aangelegenheden van de gemeente, voor zover niet van diaconale aard, en verricht de daaraan verbonden werkzaamheden overeenkomstig de bepalingen van de kerkorde en de ordinanties, alsmede met inachtneming van de in de plaatselijke regeling gestelde bepalingen.

Het College van Kerkrentmeesters bestaat vanaf 2018 uit 7 leden, waarvan er 2 ouderling zijn. De diverse taken, zoals verwoord in de plaatselijke regeling, zijn over de verschillende leden verdeeld. Zie hiervoor de bijgevoegde taakverdeling van de leden.

1. Gebouwen.

1.1. Pand Tienhont 1
Momenteel wordt de voormalige pastorie (Tienhont 1) verhuurd aan Syndion, Stadhuisplein 4 te Gorinchem t.b.v. van kinderopvang. Dit contract loopt tot 31-10-2022 met een verlenging van 5 jaar.

1.2. Pastorie Vlierdreef 31.
De pastorie, gelegen aan de Vlierdreef 31, is in 2003 aangekocht en wordt sinds augustus 2018 bewoond door onze predikant, ds. A. Blom

1.3. Koren-aar en kerkzaal.
De Koren-aar, bouwjaar 1995, is in gebruik voor diverse kerkelijke activiteiten. Tevens worden zalen aan derden verhuurd. De beheer(d)(st)er regelt de dagelijkse gang van zaken, eventueel in overleg met het College van Kerkrentmeesters. De exploitatie van de Koren-aar valt onder verantwoording van het College van Kerkrentmeesters.
Namens het College van Kerkrentmeester is dhr. B. Udo sinds het najaar van 2018 aangesteld als beheerder.
De mogelijkheden om de kerkzaal voor andere doeleinden te gebruiken wordt voortdurend onderzocht.

1.4 Voormalige aula. Pand Tienhont 5.
De aula, samen met de Koren-aar in 1995 gebouwd, wordt verhuurd aan de gemeente Werkendam. Dit contract loopt tot 2020. Vanaf 1 mei 2018 is de genoemde ruimte aangevuld met zaal 4 van de Koren-aar verhuurd aan de Stichting Trema voor een periode van 10 jaar. Aansluitend voor een periode van 5 jaar, mits er geen opzegging plaatsvind.

2 Financiën.
De begroting en jaarrekening worden jaarlijks door de administrateur opgesteld, waarna deze worden behandeld in het College van Kerkrentmeesters. Daarna worden zij vastgesteld door de Kerkenraad. Jaarlijks wordt de jaarrekening overeenkomstig de kerkorde door ter zake kundige gemeenteleden gecontroleerd, waarna vaststelling door de kerkenraad plaatsvindt.

2.1. Kerkelijke inzamelingen.

2.1.1.Oudejaarscollecte en Solidariteitskas
Beide collecten zijn bestemd voor het landelijke, provinciale en classicale werk van de Protestantse Kerk Nederland (PKN). De kosten voor dit werk worden evenredig omgeslagen over alle gemeenten van de PKN (de zogenaamde “quotum-collecten”).

2.1.2. Aktie Kerkbalans.
In de maand januari wordt de gemeenteleden in het kader van de landelijke actie “kerkbalans” gevraagd een opgave te doen van hun vrijwillige bijdrage voor het komende jaar.
Deze bijdrage is bestemd voor het plaatselijke gemeente werk.
Het College van Kerkrentmeesters draagt zorg voor de organisatie van bovengenoemde kerkelijke inzamelingen. Gemeenteleden die (nog) niet hun toegezegde bijdrage hebben geleverd, ontvangen een schriftelijk verzoek hun bijdrage alsnog te voldoen.

2.1.3.Overige inzamelingen.
Vanaf oktober 2019 wordt de jaarlijks dankdagcollecte gehouden. Deze collecte is zowel
voor het College van Kerkrentmeesters als voor de Diaconie bestemd.

De jaarlijkse rommelmarkt kan doorgang vinden als er voorafgaand aan de marktdag een opslagruimte kan worden gevonden.
De jaarlijkse kerstmarkt is gestopt in 2019. Het aantal vrijwilligers bleek te gering.
Er wordt gezocht naar een mogelijk alternatief.

3. Onderhoudsplan
Het College van Kerkrentmeesters zal een meerjaren onderhoudsplan opstellen, waarin alle onderhoud-technische zaken met een kosten schema opgenomen zijn. Tevens zal een inspectielijst worden opgesteld ten behoeve van jaarlijkse inspectierondes.
Er wordt gestreefd het plan in 2020 tot een afronding te laten komen.

4. Onderhoudsplanning voor 2020.

4.1 Orgel.
Het College van Kerkrentmeesters heeft in september 2019 het plan goedgekeurd om te komen tot een volledige orgelrenovatie.
Alle plannen om te komen tot een deskundige renovatie zijn inmiddels uitgewerkt.
De Kerkenraad heeft in november 2019 met de voorgesteld orgelrenovatie ingestemd.
Het College van Kerkrentmeesters gaat in samenwerking met een orgeldeskundige de opdracht tot de renovatie in 2020 uitvoeren.
Voor het actuele nieuws kijkt u bij orgelrenovatie.

4.2 Pand Tienhont 1
Inmiddels is bij inspectie gebleken, dat er kozijnen inclusief het glaswerk aan vervanging toe zijn. De offertes zijn in november 2019 aangevraagd.
Na goedkeuring door het College van Kerkrentmeesters zal het onderhoud in 2020 worden uitgevoerd.

5. Onderhoudsplanning voor 2021.
De vloerbedekking van de Koren-aar met de bijbehorende gangen zijn aan vervanging toe.
In 2020 zal er een opname gaan plaatsvinden om de vloerbedekking gedeeltelijk of geheel te vervangen. Vervanging zal mogelijk al plaatsvinden in 2021.

Sleeuwijk, november 2019.