Begrotingen 2022 ter inzage en mogelijkheid vragen te stellen

Geplaatst op 18 nov 2021

De kerkenraad heeft in de vergadering van 18 november de begrotingen voor 2022 van zowel het College van Diakenen als het College van Kerkrentmeesters voorlopig vastgesteld.

Volgens de afspraken in de landelijke PKN ziet een juiste besluitvorming over de begroting er als volgt uit.

  1. Het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters stellen zelf ieder voor hun deel de begroting op en sturen die naar de kerkenraad.
  2. De kerkenraad bespreekt de begrotingen en stelt ze voorlopig vast.
  3. Daarna wordt een samenvatting gepubliceerd voor de gemeente en worden gedurende minimaal een week alle gemeenteleden in de gelegenheid gesteld de gehele begroting in te zien.
    Ieder die wil kan opmerkingen maken of vragen stellen. De penningmeester of de administrateur zal die vragen zo goed mogelijk beantwoorden en waar nodig doorspelen naar de kerkenraad.
  4. De kerkenraad bespreekt de eventuele vragen of opmerkingen en gaat na of er redenen zijn de begroting nog aan te passen. Als dat zo is doet de kerkenraad dat uiteraard in overleg met het College van Diakenen of het College van Kerkrentmeesters.
    Daarna stelt de kerkenraad de begrotingen definitief vast en worden ze ingestuurd naar het Classicaal College voor Behandeling van Beheerszaken. Dat Classicaal College bekijkt dan weer of alles volgens de regels van de kerk is gedaan en of er bijvoorbeeld geen forse structurele tekorten dreigen.
    Als dat laatste het geval is neemt men contact op om samen met de plaatselijke kerk te bekijken hoe die dreigende tekorten kunnen worden teruggedrongen.

Deze landelijk afgesproken gang van zaken passen we ook in onze gemeente toe.
Daarom treft u hier de samenvatting van de begroting 2022 van het College van Diakenen aan Begroting Diakonie 2022 samenvatting
En hier de samenvatting van de begroting 20221 van het College van Kerkrentmeesters Begroting CvK 2022, verkort overzicht

Als u de gehele begroting wilt inzien kunt u tot en met maandag 6 december voor de diaconie een mail sturen naar Gerard van den Berg: berg.gerardvd@gmail.com en voor de CvK naar Frans Schaddelee: fschaddelee@hetnet.nl
Tot uiterlijk maandag 6 december kunt u ook vragen of opmerkingen bij hen kwijt.

Met vriendelijke groet,
Namens de kerkenraad, Gijsbert van der Beek.