ANBI

ANBI algemeen, zowel kerk als diaconie

De Protestantse Kerk Nederland is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat de Hervormde gemeente Sleeuwijk géén schenkings- en successierecht hoeft te betalen over de ontvangen schenkingen en erfenissen.
Daarnaast zijn giften aan de Hervormde gemeente Sleeuwijk  voor u aftrekbaar voor de inkomsten – of vennootschapsbelasting (binnen de daarvoor geldende regels). Dit geldt zowel voor giften aan de kerk als voor giften aan de diaconie, want zowel de kerk (CvK) en als de diaconie hebben de ANBI-status.
De gegevens van zowel de kerk als de diaconie vindt u hieronder.

Algemene gegevens, zowel kerk als diaconie

Hervormde gemeente Sleeuwijk
Tienhont 3
4254 CL Sleeuwijk
Tel. 0183-301865
Website: www.hervormdsleeuwijk.nl
Algemeen e-mailadres: info@hervormdsleeuwijk.nl
Inschrijfnummer KvK van de kerk (CvK): 90470869
Inschrijfnummer KvK van de diaconie: 90470885

Algemene financiële gegevens, zowel kerk als diaconie

Hervormde gemeente Sleeuwijk, CvK:

  • Rekeningnummer van de CvK: NL86 RABO 0368 7055 95 ten name van College van Kerkrentmeesters Hervormd Sleeuwijk.
  • RSIN nummer van de CvK: 824 117 293

Diaconie:

  • Rekeningnummer van de Diaconie: NL78 RABO 0368 7047 69 ten name van Diaconie Hervormd Sleeuwijk.
  • RSIN nummer van de Diaconie is: 824 117 311.

Het RSIN-nummer heeft u nodig als u voor een periode van vijf jaar een vaste periodieke schenking wilt doen.
Als u daarvoor kiest heeft u ruimere aftrekmogelijkheden voor de inkomstenbelasting.
Algemene informatie hierover is te vinden op:   https://anbi.nl/periodiek-schenken/
Als u over wilt gaan tot een vaste periodieke schenking voor een periode van vijf jaar, dan kunt u gebruik maken van dit formulier: overeenkomst periodieke gift in geld. U kunt dat zelf invullen en mede laten ondertekenen door de voorzitter van de CvK (in geval van een periodieke schenking aan de kerk) of de voorzitter van de Diaconie (in geval van een periodieke schenking aan de Diaconie).

Samenstelling bestuur en beleidsplan, zowel kerk als diaconie

De kerkenraad vormt het bestuur van de Hervormde gemeente Sleeuwijk. Voor de samenstelling van de kerkenraad en de diaconie en voor het beleidsplan, zie Kerkenraad

Doelstelling en visie, zowel kerk als diaconie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  • De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  • Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  • Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Informatie over de uitwerking hiervan in de Hervormde gemeente Sleeuwijk, zowel voor wat betreft de kerk als de diaconie vindt u hier: Over de Gemeente

Beloningsbeleid, zowel kerk als diaconie

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’ van de Protestantse kerk in Nederland.
De beloning van de organisten geschiedt conform de regelingen van de Protestantse kerk in Nederland.
De Hervormde gemeente Sleeuwijk heeft geen medewerkers in loondienst.
Er is een zeer beperkte vrijwilligersvergoeding voor enkele vrijwilligers.
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag activiteiten, zowel kerk als diaconie

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijke werk in de gemeente. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij  leggen beide via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Daarnaast zijn er binnen de gemeente diverse taakgroepen, werkgroepen en commissies actief. Op de website is gepubliceerd welke activiteiten deze groepen en commissies doen. Ook staat daarin de samenstelling van deze groepen vermeld.

Baten en lasten in de afgelopen jaren, diaconie

Baten en lasten 2018:
De baten en lasten van de diaconie vind je hier.

Baten en lasten 2019:
De baten en lasten van de diaconie vind je hier.

Baten en lasten 2020:
De baten en lasten van de diaconie vind je hier.

Baten en lasten 2021:
De baten en lasten van de diaconie vind je hier.

Baten en lasten 2022:
De Baten en lasten van de diaconie vind je hier.

Baten en lasten 2023:
De Baten en lasten van de diaconie vind je hier: Jaarrekening Diaconie 2023 verkort

Baten en lasten in de afgelopen jaren, kerk (CvK)

Baten en lasten 2018:
De baten en lasten van de Hervormde Gemeente Sleeuwijk vind je hier.

Baten en lasten 2019:
De baten en lasten van de Hervormde Gemeente Sleeuwijk vind je hier

Baten en lasten 2020:
De baten en lasten van de Hervormde Gemeente Sleeuwijk vind je hier.

Baten en lasten 2021:
De Baten en lasten van de Hervormde Gemeente vind je hier.

Baten en lasten 2022:
De Baten en lasten van de Hervormde Gemeente vind je hier.

Baten en lasten 2023:
De Baten en lasten van de Hervormde Gemeente vind je hier: Jaarrekening CvK 2023 verkort

Voor de Hervormde Gemeente zijn de resultaten van de laatste jaren samengevat als volgt:


ANBI rapport