Kerk hulpverleningsteam

Zoals u weet beschikt onze Hervormde Gemeente over een K.H.V. team.

Om aan u te informeren wat wij doen hebben wij hieronder onze doelstellingen en taken weergegeven zoals ze zijn opgenomen als onderdeel van het ontruimingsplan. Tevens hierbij het ontruimingsplan wat regelmatig wordt getest en bijgesteld als daar behoefte aan is.

Doelstelling en taken K.H.V.

Doelstellingen

Van de kerkhulpverleners wordt verwacht dat zij tijdens een calamiteit de situatie kunnen overzien, inschatten en de noodzakelijke acties kunnen ondernemen. Zij beschikken hiertoe over basiskennis ten aanzien van eerste hulp, het beperken en bestrijden van een beginnende brand, alarmering en ontruimingsacties.

De doelstellingen van de KHV is in eerste plaats een preventieve taak.

Het voorkomen van calamiteiten door vroegtijdig gevaarlijke situaties te onderkennen en ze te doen oplossen.

Hierdoor heeft de KHV een tweetal lijsten in het leven geroepen waarin enerzijds gevaarlijke situatie die gevonden zijn of door andere aangedragen op te nemen in deze gevarenlijst en er voor zorgdragen dat deze gevaarlijke situatie wordt getransformeerd naar een niet gevaarlijke situatie.

Op de tweede ongevallenlijst worden ongelukken die zich hebben voorgedaan gemeld met de opzet om hier lering uit te trekken om een tweede ongeval te voorkomen.

De tweede doelstelling van de KHV is tijdens een calamiteit door tijdig mens en materiaal weg te halen erger voorkomen totdat professionele hulpverleners deze taak overnemen waarna de KHV onder de leiding staat van de professionele hulpverlening.

De kerkenraad  blijft verantwoordelijk voor de organisatie, de middelen, de opleiding en oefening van de kerkhulpverlener.

Taken KHV

Controleren:   Het maken en bijhouden van een ontruimingsplan met alle ins en outs   om tijdens een calamiteit een snelle ontruiming van het kerkgebouw mogelijk te maken.

Het regelmatig controleren of vluchtwegen vrij zijn van obstakels en een snelle doorgang te kunnen waarborgen.

Het in stand houden van EHBO koffers etc. of andere eerste hulp materialen.

Het bijhouden en verwerken van de gevaren en ongevallenlijsten.

Het informeren van bezoekers van het kerkgebouw.

Melden: Waarneer zich ergens in het gebouw een calamiteit voordoet zal deze gemeld  moeten worden bij de koster tijdens diensten of dienstdoend personeel.

De koster  (die vanaf dat moment onderdeel uitmaakt van de KHV-ploeg) zal de calamiteitenmelding volgens de voorschriften noteren en de KHV team informeren of  hulp inroepen.

Ongevallen: Tijdens ongevallen zal de KHV-er eerste hulp verlenen en het slachtoffer stabiliseren om erger te voorkomen en zo nodig te begeleiden naar professionele hulp. Of het inroepen van professionele hulp indien noodzakelijk.

Brand: Het evacueren van mensen van de rampplaats en het blussen van een (beginnende) brand met de daartoe behorende en aanwezige blusmiddelen. En/of het inroepen van professionele hulp.

Ontruimen:  Nadat een woordvoerder (ouderling van dienst) te kennen heeft gegeven het kerkgebouw te ontruimen treed het ontruimingsplan in werking.
(U kunt het ontruimingsplan hier downloaden)

Extra: Na de komst van professionele hulp zullen de BHV-ers onder begeleiding staan van deze hulp en hun opdrachten uitvoeren.

Omdat wij regelmatig oefenen en testen kan het zijn dat door nieuwe inzichten deze regels wijzigen. Wij brengen u hiervan op de hoogte d.m.v. het schrijven in ons kerkblad “Tussen de Regels” en het wijzigen van de versie.

Voor informatie kunt u contact opnemen met een van de K.H.V. teamleden.

Aankomende activiteiten